Our People

Share    

Research Fellow

Senior Research Fellow 
 
Dr. Hoy Michael Colin
 

Email: mhoy@ntu.edu.sg                                                                                                      

 

Research Fellow ​ 

​Dr. Budhitama Subagdja​


Email: budhitama@ntu.edu.sg​                                                                                                
 


Dr. Chen Jie

Email: chen.jie@ntu.edu.sg             ​ 

                                                                                  ​​Dr. Harikumar Kandath

Email: kharikumar@ntu.edu.sg                                                                                      ​


Dr. Moratuwage Diluka Prasanjith

Email: moratuwage@ntu.etu.sg                                                                                       
 
 
 ​

​​
Dr.​ Nguyen Quang Hanh
 

Email: nguyenqh@ntu.edu.sg   
 ​​


Dr. Prarinya Siritanawan

Email: prarinya@ntu.edu.sg                                                                                                ​​
​​


​​Dr. Rajarshi Bardhan


Email: rbardhan@ntu.edu.sg                                                                                              

 


​Dr. Senarathne Paththini Gedara Chaminda Namal


Email: Senarathne@ntu.edu.sg                                                                                          

 
​​
Dr. Senthinath Jayavelu


Ema​​il: sjayavelu@ntu.edu.sg   ​

​  ​​


Dr. Song Yang

Email: songy@ntu.edu.sg                                                                                               ​​​Dr. Tan Cheen Hau


Email:​ CheenHau@ntu.edu.sg                                                                                            

 

​Dr. Titas Bera                                                                                                                     


Email: ​btitas@ntu.edu.sg ​


​Dr. Tu Zhigang


Email: tuzg@ntu.edu.sg
Dr. Saratchandra Nagavarapu                                                    ​


Email: sarat@ntu.edu​.sg ​​
 ​​​​​​​​